Αποφάσεις Δ.Σ.

δημοσιεύθηκε στις 06/02/2012

 
 • ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 42-2011
 • ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 41-11
 • 43-2011
 • Αριθ.Αποφ.39/ 2011 (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.38/ 2011 (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.37/ 2011 (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.36/ 2011 (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.35/ 2011 (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.34/ 2011 (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.33/ 2011 (περισσότερα)
 • Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού και ανάθεση της εργασίας «Διαμονή –σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ατόμων τρίτης ηλικίας» από το Διοικητικό Συμβούλιο. (περισσότερα)
 • Πρακτικό Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Διαμονή –σίτιση και μεταφορά στα Λουτρά για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ατόμων τρίτης ηλικίας» από το Διοικητικό Συμβούλιο (περισσότερα)
 • Εξέταση αιτήματος της Κ/Ξ Τζηνττζιφύλλης Γεώργιος – Σπυριάδης Δημήτριος για μείωση ισθώματος, παραχώρηση 10 τετραγωνικών και κατασκευή πεζογέφυρας στο εστιατόριο. (περισσότερα)
 • Εξέταση αιτήματος Κας Ιωάννου Αικατερίνης για χορήγηση χώρου για εγκατάσταση τουριστικού
  περιπτέρου. (περισσότερα)
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.(περισσότερα)
 • Ανανέωση μισθωτηρίων διαφόρων ενοικιαζόμενων χώρων
  της εταιρείας. (περισσότερα)
 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού της «Λουτρά Λουτρακίου
  Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» οικονομικού έτους 2011. (περισσότερα)
 • Απόφαση για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την εκτέλεση της εργασίας. (περισσότερα)
 • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (περισσότερα)
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (περισσότερα)
 • Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2009 -
  31/12/2010(υπερδωδεκάμηνη) και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
  ελεγκτών. (περισσότερα)
 • 1ο Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2009 -
  31/12/2010(υπερδωδεκάμηνη) και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
  ελεγκτών. (περισσότερα)
 • Απόφαση Δ.Σ. για μη υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου των δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών. (περισσότερα)
 • Ανανέωση μισθωτηρίων διαφόρων ενοικιαζόμενων χώρων της εταιρείας.(περισσότερα)
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (περισσότερα)
 • Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων – Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.(περισσότερα)
 • Υποβολή και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων της υπερδωδεκάμηνης χρήσης (περισσότερα)
 • ΠPOΣ THN ETHΣIA ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN METOXΩN THΣ 27ής IOYNIOY 2011.
  ΓIA TA ΠEΠPAΓMENA THΣ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ XPHΣHΣ 2009 - 2010.(περισσότερα)
 • Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της υπερδωδεκάμηνης χρήσης 01/01/2009- 31/12/2010. D19 (περισσότερα)
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση. (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.17/ 2011
  Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Ν.2190/94. (περισσότερα)
 • Αριθ.Αποφ.18/ 2011
  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση. (περισσότερα)
 • 11-04-2011 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:102
  Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Blue Byte. (περισσότερα)
 • Αριθ. Αποφ. 15/2011
  Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υποθέσεις της εταιρίας και παροχή γνωμοδοτήσεων. (περισσότερα)
 • Αριθ. Αποφ.12/ 2011
  Ορισμός διοικητικού συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών.. (περισσότερα)
 • Αριθ. Αποφ.11/ 2011
  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων.. (περισσότερα)
 • Αριθ. Αποφ.13/ 2011
  Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ από υπαλλήλους της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας» και του Δήμου Αλμωπίας. (περισσότερα)
 • Αριθ. Αποφ.6/ 2011
  Ορισμός μελών στην επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (περισσότερα)
 • Αριθ. Αποφ.14/ 2011
  Ανανέωση ληγμένων μισθωτηρίων διάφορων ενοικιαζόμενων χώρων της εταιρίας. (περισσότερα)
 
επιστροφή