ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

δημοσιεύθηκε στις 16/02/2012

 

Σήμερα 16/02/2012 η "Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε" ανάρτησε
τους πίνακες κατάταξης -επιλογής των υποψηφίων της προκήρυξης ΣΟΧ
2/2011. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η
άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα
της ανάρτησή μας.Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
ένσταση απο 17/2/2012 εως και 27/02/2012. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 
επιστροφή